Attendo Kroksund

Attendo Kroksund har fokus på å ivareta hele mennesket gjennom å jobbe for et verdig liv i et sosialt fellesskap der man blir akseptert, sett og hørt. I et miljø preget av forutsigbare rammer opplever våre beboere trygghet og en hverdag der beboerne får være seg selv og mottar den hjelpen de trenger.

Daglig leder

Kontakt Se detaljer

Department
Nurse 0768000000

Adresse

Gamleveien 1, 3531 Krokkleiva

Detaljer om Attendo Kroksund

Om boligen

Attendo Kroksund er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi har to avdelinger som ligger på Røyse, og en avdeling som ligger på Kroksund. 

Vår målgruppe kan ofte ha tilleggsproblematikk som; somatiske utfordringer, rus og psykisk utviklingshemming etc., men det er den psykiske lidelsen som er dominerende.   

Vårt tilbud har en miljøterapeutisk tilnærming, med individuelle tiltak basert på beboernes behov. Det kan være bistand til botrening, kosthold, medisiner, aktiviteter, sosiale relasjoner, økonomi, renhold etc.

Vårt personell har kompetanse på å ivareta beboernes somatiske, medisinske, psykiatriske, sosiale og miljøterapeutiske behov, helt opp til spesialisthelsetjenestenivå.

Aktivitetstilbud

Kroksund tilbyr hverdagstrygghet gjennom:

  • Et individuelt tilpasset tilbud med stabilitet, forutsigbarhet og trygge rammer som også ivaretar menneskers behov for et sosialt nettverk.
  • Målrettet miljøarbeid og kontinuerlig langsiktig psykiatrisk og somatisk oppfølging i en tilpasset bolig beliggende i vakre omgivelser med kjent, stabilt personale.
  • Et bredt aktivitetstilbud tilpasset, og utviklet i samarbeid med, målgruppen

 

Våre beboere motiveres til å delta på et bredt aktivitetstilbud. Beboerne tilbys faste ukes-aktiviteter, samt lengre utflukter etter ønske fra beboergruppen. I våre aktiviteter har vi fokus på samhandling, og relasjonsbygging på tvers av funksjonsnivå, alder og avdelinger.

Våre botilbud spenner fra rom med tett tilknytning til personalbase, til leilighet hvor man kan regulere avstand til personalet ut fra forutsetninger og behov.

Vi disponerer gode lokaler for sosiale sammenkomster, store eller små.

Våre uteområder spenner over ca.15 mål parkmessig opparbeidede grøntarealer med rekreasjonsmuligheter.