Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Om Attendo

Fakta om Attendo

  • Attendo Norge er en aktør innen eldreomsorg
  • Har virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge
  • Totalt 24 000 ansatte fordelt på ca. 700 virksomheter i Norden
  • 40 av 50 toppledere i Attendo er kvinner

Ledende omsorgsforetak

Attendo er ett av Nordens ledende omsorgsforetak, og har virksomhet innenfor eldreomsorg, omsorg til funksjonshemmede og barnevern/yngre flyktninger. Vi har ca 16 000 medarbeidere i Sverige, Finland, Danmark og Norge. I Norge har Attendo foreløpig konsentrert seg om eldreomsorg, og driver hjemmetjeneste og sykehjem.

Attendo fikk sin første kontrakt innen hjemmetjeneste i Danderyd i Sverige på midten av 80-tallet. Siden da har et stort antall kommuner valgt å åpne for valgfrihet og konkurranse, for blant annet å fremme kvalitetsutvikling innen tjenestene.

I Norge startet Attendos forløper Bure Helse – og omsorg med omsorgsboliger i Sandvika i Bærum, på slutten av 90-tallet. I 2001 vant vi vår første kontrakt for drift av sykehjem med Bærum kommune. I dag drifter Attendo sykehjem på vegne av Oslo, Askøy og Tønsberg kommuner. I tillegg har vi tjenestekonsesjon for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste i Oslo kommune og tilbyr også private tilleggstjenester.

Aktiv omsorg og kvalitetsarbeid

Attendo har siden starten hatt et sterkt kvalitetsfokus og bidratt til utvikling spesielt av sykehjemstjenester. Dette har vi gjort blant annet gjennom å utvikle og dele kunnskap med oppdragsgivere og andre. I Norge har vi særlig profilert oss innen aktiv omsorg, ved å ha egne kulturarbeidere og utstrakt samarbeid med aktører utenfor sykehjemmene. Kunst og kultur på sykehjemmet og samarbeid med lokale museer og andre aktører, har gitt mange gode øyeblikk for beboere på Attendos sykehjem.

Attendo har en tydelig struktur for systematisk kvalitetsarbeid, som gjennomsyrer alle deler av foretaket. Fra det lokale kvalitetsarbeidet hvor alle medarbeidere er delaktige, til det overgripende kvalitetsarbeidet, som fokuserer på planlegging, utvikling og oppfølging av kvaliteten i hele foretaket.

Valgfrihet og private aktører som bidragsytere

Utviklingen i Norge viser foreløpig at flere kommuner har vedtatt å gi sine innbyggere valgfrihet gjennom å åpne for private leverandører innen hjemmetjenestene. Dette har gitt brukerne mulighet til å velge en leverandør som passer dem selv, og har bidratt til sterkere fokus på hva som er kvalitet i tjenesten. Flere større kommuner har valgt å konkurranseutsette sykehjem og gjennom dette bidra til et større mangfold og en positiv konkurransesituasjon, der man ser ulike måter å drifte og sikre at beboerne får gode tjenester på. Vi har tro på at de positive erfaringene som kommunene har, både på effektiv drift og på kvalitet på tilbudet, vil føre til at flere sykehjem blir konkurranseutsatt i årene som kommer.

Med flere private aktører kan også ansatte i større grad velge en privat arbeidsgiver som alternativ til kommunen. For Attendos del gir det oss mulighet til å rekruttere dyktige og motiverte medarbeidere som vil utvikles sammen med oss.

Vi i Attendo tror at alle mennesker, uavhengig av livssituasjon, kan styre sitt eget liv.

Å arbeide med mennesker som har behov for pleie og omsorg, er en av de viktigste jobbene som finnes!

Det er i møtet mellom enkeltindividet og oss i Attendo at det avgjøres om vi lykkes i å gi god omsorg eller ikke. Derfor er begrepet kvalitet for oss i bunn og grunn et spørsmål om imøtekommenhet.